Opracowania dotyczące zabytków kaszubskiego piśmiennictwa

Tagi: ,

Altkaschubisches Gesangbuch (śpewnik starokaszubski); wydany przez F.Hinze, Berlin 1967

Breza E.

Słownictwo rękopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich z XVI-XVIII; GSJ II 1978

Ze studów nad słownictwem Inwentarzy pomorskich XVi-XVIII wieku; w: II Spotkania Językoznawcze . W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii, Opole 1988

Słownictwo Inwentarzy starostw puckiego i kościerskiego z XVIII wieku, GSJ V 1991

Kamińska H. J.

Język i sprawa autorstwa przekładu Pasji z 1643 roku; Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w rzeszowie, Filologia Polska 72, 1990, Prace Językoznawcze z.20

Język Michała Pontanusa; w: Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich; V, Wrocław 1980

Lorentz F.

Ein neu gefundenes kaschubisches Sprachdenkmal aus dem XVII Jh.; w Monatsblätter für pommersche Geschichte und Altertumskunde, t. 48, 1934

Izceznusij dialekt pomorskij; Izwvestija Otdelenija Russkogo Jazyka i Slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk, XVII 1912 kn.4

Zur älteren kaschubischen Literatur; w: AfslPH t.20, 1898

Olesch R.

Die deutsche Vorlage des ältesten kaschubisch-polnischen Gesangbuches; w: ZfsPH, t.21, 1952

Popowska-Taborska H.

Przysięgi słowińskie z Wierzchucina; w: Słowińcy, ich język i folklor, Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej, XXII 1961

Uwagi o języku Perykop Smołdzińskich; JP XLVIII 1968

Zakres i charakter oddiaływań literackiej polszczyzny na teksty powstałe na Pomorzu w wieku XVI-XVIII; w: Polszczyzna regionalna renesansu i baroku, Wrocław 1984

Winguth E.

Kaschubisch als Kirchensprache; w: Blätter für Kirchengeschichte Pommerns, z.12, Szczecin 1934


Źródła:
W. Boryś , H. Popowska-Taborska : Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (Tom I-III) ; Warszawa 1994
F. Hinze : Altkaschubisches Gesangbuch (śpiewnik starokaszubski); Berlin 1967