Marsz Kaszubski – Hieronima Derdowskiego

Tagi: ,

Tekst ten został zaczerpnięty z poematu Hieronima Jarosza Derdowskiego „O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachol” wydanego w roku 1880. W nim to główny bochater (Czorlinsci) śpiewa kaszubskiego marsza . Pewne jest, że zamiarem autora nie było napisanie „Hymnu Kaszubów”. Miano to miał zdobyć w okresie międzywojennym, w którym to Feliks Nowowiejski, pisząc do niego melodię, nazwał go „Hymnem kaszubskim”.

Przedstawiam go stosując dwie pisownie:

  1. Oryginalną z pierwszym wydaniem
  2. Zgodną z obecną gramatyką języka kaszubskiego

Źródła:

  • T.Bolduan „Nowy bedeker kaszubski”
  • Hieronim Jarosz Derdowski „O panu Czorlińscim co do Pucka po sece jachol”

1.

2.

Tam, gdze Wisła od Krakowa
W polscie morze płynie,
Polsko wiara, polsko mowa
Nigde nie zadzinie.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Me z Mniemcami wiecie całe
Krwawe wiedle wojne,
Wolne plesnie wjedno brzmniałe
Bez gore i chojne.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Przeszed Krzyżok w twardy blasze,
Poleł wse i mniasta,
Za to jego cepe nasze
Grzmocłe lot dwa sta.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Nos zawołoł do swy rote
Polsci krol Jadziełło,
Tej w mniemniecciech karkach gnote
Trzeszczałe, jaż mniło.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Gdze krol Kazmnierz gnoł Krzyżoka?
Gnoł go pod Chonice !
Bo go zgnietłe, jak roboka,
Kaszubscie kłonice.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Ciej roz naju okrętami
Szwede najechale.
Me żesme jech kapuzami
Z Pucka wenekale

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem..

Krzyżem swiętym przeżegnanie,
Sec, seciera, kosa,
Z tem Kaszuba w piekle stanie,
Djobłu utrze nosa.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Nasz Stanisłow Kostka swięty,
Co sę u nos rodzeł,
Nie dopuscy, be zawzęty
Wróg nąm długo szkodzeł.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Płaczą matcie nad senami,
Płaczą dzys dzewice,
Hola, Jesz je Bóg nad nami,
Doł cepe, kłonice.

Nigde do zgube
Nie przyńda Kaszube,
Marsz, marsz za wrodziem !
Me trzemąme z Bodziem.

Tam gdze Wisła òd Krakòwa
W pòlsczé mòrze płënie
Pòlskô wiara, pòlskô mòwa
Nigdë nie zadżinie.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Më z Niemcami wieczi całé
Krwawe wiedlë wòjnë.
Wòlné piesni wiedno brzmiałë
Bez gòrë i chòjnë.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Przëszed Krzëżôk w twôrdi blasze,
Pôlëł wsë i miasta,
Za to jegò cepë naszé
Grzmòcełë lat dwasta.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Nôs zawòłôł do swéj rotë
Pòlsczi król Jadżéłło,
Téj w niemiecczëch karkach gnôtë]
Trzeszczałë jaż miło.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Gdze król Kazmiérz gnôł Krzëżôka?
Gnôł gò pòd Chònice!
Bë gò zgniôtłë, jak robôka,
Kaszëbsczé kłonice.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Czéj rôz naju òkrãtama
Szwedë najechalë,
Mr żesmë jich kapuzama
Z Pùcka wenëkalë.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Krzëżã swiãtym przëżegnónë
Sec, séczéra, kòsa,
Z tëm Kaszëba w piekle stónie,
Diôbłu ùtrze nosa.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Nasz Stanisłôw Kòstka swiãty,
Co sã ù nas rodzëł,
Nié dopùscy, bë zawzãty
Wróg nam dłùgò szkòdzëł.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.

Płaczą matczi nad sënama
Płączą dzys dzewice,
Hola, jész je Bóg nad nama
Dôł cepë, kłonice.

Nigdë do zgùbë
Nié przińdą Kaszëbë,
Marsz, marsz za wrodżém!
Më trzimómë z Bòdżém.